Vyhľadávanie

Zásady spracovania osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť Benefit Management, s.r.o. so sídlom Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle, ktorá prevádzkuje tento web aj rezervačnú službu (ďalej iba „Spoločnosť”). V konkrétnych situáciách je Spoločnosť taktiež správcom osobných údajov iných správcov.

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorá Spoločnosti poskytla svoje osobné údaje sama, na základe nájomnej zmluvy, kúpnej zmluvy, servisnej zmluvy, či inej zmluvy uzavretej so Spoločnosťou, prípadne jej osobné údaje má Spoločnosť od tretej osoby, napríklad od zamestnávateľa subjektu, prípadne jej osobné údaje získala Spoločnosť z ostatných zdrojov.

Rozsah spracovania osobných údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje v rozsahu v akom sú poskytnuté subjekty údajov, alebo v akom rozsahu ich Spoločnosť získa z iných zákonných zdrojov. Ide najmä o: Meno, Priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, miesto podnikania, identifikačné číslo, číslo platobnej karty, daňové identifikačné číslo, e‑mail, telefón, podpis, či ďalšie údaje potrebné pre naplnenie účelov, kvôli ktorým boli osobné údaje získavané.

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť ako správca spracováva osobné údaje subjektov údajov za účelom splnenia zmluvy uzavretej medzi subjektom údajov a správcom, a to formou elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, či písomnou formou, plnením právnych povinností a za účelom priameho marketingu (tj., ponúkanie produktov a služieb správcu), vrátane zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Spoločnosť ako spracovateľ spracováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvných povinností medzi Spoločnosťou a správcom, a to za podmienok uvedených v konkrétnej zmluve o spracovaní osobných údajov.

Posúdenie nutnosti spracovania

Spoločnosť dbá na ochranu súkromia údajov subjektov, preto spracováva iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre stanovené účely spracovania.

Doba spracovania osobných údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje po dobu nutnú, či stanovenú predpismi. Pokiaľ táto doba nie je stanovená, spracováva ich po dobu trvania zmluvného vzťahu so subjektom, či po dobu zmluvného vzťahu medzi správcom a Spoločnosťou v postavení spracovateľa, ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ subjekt údajov udelil správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov, môže svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním údajov kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca so súhlasom, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas (tj., v prípade ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, právne povinnosti, či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch). Odvolanie súhlasu sa vykonáva rovnakým spôsobom, akým bol udelený súhlas. Pokiaľ to nie je možné, je subjekt oprávnený požiadať o odvolanie súhlasu písomne na adrese sídla Spoločnosti.

Odovzdávanie osobných údajov

Spoločnosť zásadne neodovzdáva osobné údaje tretím stranám, a to s výnimkou svojich partnerov v postavení spracovateľov, prípadne ďalším spracovateľom, vždy však na základe písomnej zmluvy o spracovaní osobných údajov a za dodržiavania rovnakých povinností, aké má správca.

Zásady používania cookies

Cookies sú malé množstvá dát, ktoré naše servery posielajú Vášmu počítaču a ktoré umožňujú lepšie využitie našich serverov a prispôsobenie ich obsahu Vašim potrebám. Cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Cookies zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštevovanej stránky, preto sú pre Vás užitočné. Pokiaľ pre návštevu našich internetových stránok použijete rovnaký počítač a rovnaký internetový prehliadač, cookies pomáhajú Vášmu počítaču zapamätať si navštívené stránky a Vaše nastavenia stránok.

Prostredníctvom našich webových stránok môžu byť vo Vašom počítači uložené taktiež cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú bežia na našom webe. V rámci remarketingu využíva naša spoločnosť taktiež systémy Google. Dáta z remarktingu používame výhradne k segmentácii návštevníkov za účelom odporúčania relevantnejšieho reklamného oznámenia. Segmenty sú vytvorené na základe niekoľkých obecných vzorcov chovania návštevníkov.

Štandardné webové prehliadače (Safari, IE, Firefox, Google Chrome, atď.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne zmazať, blokovať, či úplne zakázať ich používanie. Môžete ich taktiež blokovať, či povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie použite prosím pomocníka vášho internetového prehliadača. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte so štandardným využívaním cookies zo strany našich serverov.

Cookies nevyužívame k iným, než čisto technickým účelom, nespojujeme žiadne vďaka nim získané údaje s akýmikoľvek inými údajmi a pracujeme s cookies tak, že neumožňujú identifikovať konkrétne osoby.

Existujú dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné sú uložené vo Vašom počítači len do zatvorenia prehliadača. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Trvalé cookies pomáhajú identifikovať Váš počítač ak znovu navštívite náš web, ale neumožnia identifikovať Vás osobne. Trvalé cookies umožňujú prispôsobovať naše stránky Vašim záujmom, ale nemôžeme nijako identifikovať Vás osobne. Trvalé cookies umožňujú prispôsobovať naše stránky Vašim záujmom, ale nemôžeme nijako identifikovať Vás osobne a príslušné dáta ukladáme úplne anonymne a nespájame ich so žiadnymi inými dátami.

Využitie Google Analytics

Táto stránka používa službu Google Analytics poskytovanú službou Google, Inc. (ďalej iba „Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v USA. Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnotenia užívania stránky a vytváranie správ o ich aktivite, určených pre svojich prevádzkovateľov a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívania internetu všeobecne. Google môže taktiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám ak to bude vyžadovať zákon, alebo ak budú tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google a to: prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zobrazených produktov), rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát).

Ako zakázať sledovanie Google Analytics

Pokiaľ nechcete poskytovať anonymné dáte o používaní webu službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po inštalovaní do Vášho prehliadača a aktivácii už naďalej nebudú dáta odosielané. Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

Spracovanie osobných údajov pre marketingové účely

Pri návšteve našich webových stránok sú spracovávané informácie o chovaní subjektu údajov na týchto stránkach. Účelom spracovania je zaistenie poskytovania iba relevantných marketingových akcií, ktoré nebudú subjekt žiadnym spôsobom obťažovať, naopak, ktoré subjekt využije následne vo svoj prospech. Pre tento účel sú ukladané dáta, ktoré pomáhajú zistiť, čo konkrétne subjekt zaujíma, čo si na webe najčastejšie prezerá, čo si objednáva, akým spôsobom objednávky uhrádza, atď.

Z týmto spôsobom pozbieraných informácií následne automatizovaným spôsobom personalizujeme ponuky, ktoré sa subjektu zobrazujú, či priamo zasielame subjektu ponuky podľa jeho preferencií. Ďalej s ohľadom na čo najlepšie využitie benefitových bodov zasielame priebežne, avšak nepravidelne stav bodového účtu subjektu (zamestnanca), a to buď jednoduchou formou, či s tipmi na využitie týchto bodov.

;